REGULAMIN KURSÓW ONLINE

 

§ 1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu i korzystania z kursów online dostępnych na stronie www.dobrepytanie.eu opracowanych i udostępnianych przez SUKCES Katarzyna Lewandowska, ul. Macierzanki 99, 71-499 Szczecin, NIP 8511859839
 2. Regulaminowi podlega każdy, kto korzysta z kursu online jako użytkownik.
 3. Niniejszy regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany konsumentom, przedsiębiorcom oraz użytkownikom na stronie www.dobrepytanie.eu w formie, która umożliwia zapoznanie się z jego treścią, jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu.
 5. Koszty ponoszone przez użytkownika są związane z nabywaniem usług i prawa korzystania z nich wyłącznie na własny użytek.
 6. Korzystając ze strony www.dobrepytanie.eu użytkownik akceptuje zasady regulaminu.

 

§ 2. Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. Usługodawca – SUKCES Katarzyna Lewandowska, ul. Macierzanki 99, 71-499 Szczecin
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym
 4. Konsument – klient korzystający ze sklepu internetowego
 5. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.
 6. Kurs online – kurs online dostępny na stronie www.dobrepytanie.eu stworzony i udostępniony przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwane dalej także szkoleniami lub kursami. Określony kurs obejmuje wskazany na stronie zakres materiału, do którego użytkownik uzyskuje dostęp.
 7. Sklep Internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dobrepytanie.eu za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.
 8. Towar – produkt prezentowany w sklepie internetowym, którego dotyczy umowa sprzedaży.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawarta pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

 

§ 3. Wymagania techniczne

 

 1. Przed przystąpieniem do kursu Użytkownik powinien sprawdzić, czy ma możliwość odtwarzania filmów.
 2. Minimalna rozdzielczość urządzenia, na której będą oglądane materiały szkoleniowe, powinna wynosić 1280×720 pikseli.

 

§ 4. Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronie www.dobrepytanie.eu są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane do wystawienia faktury oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem. jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 5. Klient w procesie składania zamówienia otrzyma fakturę (sprzedający jest zwolniony z podatku VAT, więc faktura będzie wystawiona bez VAT) , która może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. w wypadku udzielenia zgody, klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź e-mail ze sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia. W odpowiedzi zawarte będą dane niezbędne do dokonania opłaty za kurs online (chyba, że płatność była zrobiona przez Tpay). W odpowiedzi podany zostanie również adres strony internetowej (link), na której znajduje się kurs Video + pliki do pobrania w formie .pdf
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy (bądź też płatność Tpay) podany w potwierdzeniu zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty, Klient otrzyma dostęp do materiałów drogą mail’ową – pliki do pobrania oraz link do filmów szkoleniowych łącznie z hasłem potrzebnym do zalogowania na wskazanej stronie.

 

§ 5. Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, użytkownik będący konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia umowy dysponuje prawem do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć w dowolnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wysyłając pismo pocztą elektroniczną na adres kontakt@dobrepytanie.eu)

 

§ 6. Zwroty

 

 1. Zakupione kursy online nie podlegają zwrotom. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 

§ 7. Kurs online – licencja

 

 1. Sprzedawca udziela klientowi niewyłącznej licencji do materiałów szkoleniowych w ramach opłaconego e-szkolenia, która uprawnia klienta do korzystania z materiałów szkoleniowych w ramach jego działalności osobistej i zawodowej, bez ograniczeń terytorialnych.
 2. Licencja jest ograniczona do jednego (1) użytkownika – tylko jedna osoba może korzystać z materiałów szkoleniowych w ramach zakupu. Klient chcąc umożliwić większej liczbie użytkowników korzystanie z materiałów szkoleniowych musi nabyć dodatkowe prawo (dla każdego użytkownika) do korzystania z materiałów szkoleniowych (dokonać kolejnego zakupu).
 3. W ramach udzielonej klientowi licencji, klient nie jest uprawniony do wykorzystywania materiałów szkoleniowych dla celów sprzecznych z prawem, odsprzedaży i sprzedaży, wynajmu, udzielania dalszych licencji do materiałów szkoleniowych. Materiałów przeznaczonych do odsłuchu nie można wykorzystywać do innych celów i w inny sposób niż ich odsłuch, w szczególności nie można ich pobierać ani zapisywać.

 

§ 8. Czas dostępu

 

 1. Kursy posiadają limitowany czas dostępu i jest to rok od dnia zakupu.

 


Prawo odstąpienia przysługujące konsumentowi, reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia przysługujące konsumentowi, reklamacje i zwroty – Kliknij, aby zobaczyć.